1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych od 01.11.2023 r jest MeWell sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Hubnera 1/206, 01-756 Warszawa, NIP: 5252929726, REGON: 523537301, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001000099, kapitał zakładowy 5.000 zł (do 01.11.2022r była: Sylwia Miller prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MeWell by Sylwia Miller (adres Rydygiera 13/105, 01-793 Warszawa), posiadająca nr NIP 8381803331, REGON 361189584), email: hello@mewell.pl, zwana dalej „Poradnią” lub „Administratorem”.
  2. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji umowy usług związanych z organizacją spotkań ze specjalistami współpracującymi z Poradnią, np. psychologiem, terapeutą, mentorem, coachem. Ponadto, przetwarzamy Pana/Pani dane także w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci (i) promocji serwisu internetowego Mewell.pl i produktów Administratora, (ii) udoskonalania i poprawy jakości naszych usług i produktów, (iii) realizacji naszych procedur wewnętrznych w zakresie archiwizacji i kopii zapasowych. Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji naszych obowiązków prawnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności Administratora na stronie https://mewell.pl/polityka-prywatnosci/ .
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji przez Poradnię usług dla Pani/Pana.
  4. W pewnych wypadkach Administrator może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla określonych celów. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona Administratorowi zgoda, w każdym czasie może Pani/Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z Administratorem pod adresem email: hello@mewell.pl, nr telefonu 798 604 710. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji i usług na Pana/Pani rzecz przez Poradnię, z po tym czasie – wyłącznie dla celów archiwizacyjnych na podstawie stosownych przepisów prawa, przez okres zgodny z tymi przepisami. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe ograniczonej grupie odbiorców, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. w zakresie IT i rozliczeń podatkowych), jak również uprawnionym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych (udzielimy Pani/Pani dalszych informacji na temat wykorzystania Pani/Pana danych osobowych), prawo do sprostowania (poprawienia wszelkich nieprawidłowości w posiadanych przez nas danych osobowych), prawo do usunięcia (w celu usunięcia danych, do przetwarzania których nie mamy już właściwych podstaw prawnych), prawo do ograniczenia przetwarzania (pod kilkoma warunkami), prawo do sprzeciwu (wobec jakiegokolwiek przetwarzania) oraz prawo do przenoszenia danych (dostarczenie kopii danych osobowych, które nam przekazałeś), a ponadto istnieje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.