Definicje

 1. Administrator lub Administrator danych (lub „my”/„nas” itd.) – administrator danych osobowych gromadzonych poprzez stronę www. mewell.pl.
 2. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Serwisu, np. dokonuje zamówienia towarów lub usług, umawia wizytę itd.
 3. Regulamin – dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu, dostępny pod adresem www.mewell.pl/regulamin.
 4. Cookies (ciasteczka)– dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 5. Konto – przestrzeń w Serwisie Internetowym zawierająca związane z Użytkownikiem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
 6. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 7. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta w Serwisie Internetowym poprzez podanie stosownych danych i wykonanie sekwencji czynności wskazanych na stronach Serwisu Internetowego.
 8. Serwis Internetowy lub Serwis– serwis internetowy dostępny pod adresem mewell.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności składać zamówienia na towary i usługi, umawiać wizyty, pobierać materiały itd.;
 9. Urządzenie – sprzęt elektroniczny (np. smartphone, komputer, tablet itd.), przy pomocy którego Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego.

1. Polityka Cookies

§ 1 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 2 Bezpieczeństwo

 • Cookies wewnętrzne– zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookies zewnętrzne– za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 3 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • Funkcjonowanie Serwisu – Cookies niezbędne są absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać.
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu– Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie Serwisu.
 • Marketing i reklama– Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkownikom.
 • Dane statystyczne– Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 4 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniu Użytkownika:

 • Google Irleand Limited
 • Facebook Inc.

§ 5 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniu Użytkownika przez Administratora i serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu, na przykład poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej.

§ 6 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu lub gorsze dopasowanie do preferencji Użytkownika.

§ 7 Zmiany w Polityce Cookies

 • Niniejsza Polityka Cookies może ulegać zmianom w związku z technicznymi usprawnieniami dokonywanymi od czasu do czasu w Serwisie Internetowym.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie internetowej, Użytkownicy będą również o nich informowani drogą mailową.
 • W przypadku jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmiany w zakresie Polityki Cookies, niezbędne będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu. W takiej sytuacji, chcąc skorzystać z usług świadczonych przez Administratora, np. umówić wizytę, Użytkownik proszony jest o kontakt w innej formie, np. telefonicznej.

2. Polityka Prywatności

§ 1 Informacje ogólne o Polityce Prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności (dalej jako “Polityka“) wyjaśnione zostanie, jakie Pani/Pana dane osobowe są zbierane i w jaki sposób są przetwarzane przez Administratora w ramach działania Serwisu.

Polityka odnosi się do Użytkowników Serwisu. Aby zapoznać się z informacjami na temat zasad i warunków świadczenia Serwisu, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, dostępnym pod adresem www.mewell.pl/regulamin.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce zastosowanie mają przepisy RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz stosowne krajowe przepisy prawne w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 2 Informacje o Administratorze danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zbieranych w Serwisie i w związku z jego funkcjonowaniem jest MeWell sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie, adres: Hubnera 1/206, 01-756 Warszawa, NIP: 5252929726, REGON: 523537301, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001000099, kapitał zakładowy 5.000 zł (do 01.11.2022r.: Sylwia Miller prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MeWell by Sylwia Miller (adres Rydygiera 13/105, 01-793 Warszawa), posiadającą nr NIP 8381803331, REGON 361189584), która jest właścicielem Serwisu. Odrębnymi administratorami danych są terapeuci, psychologowie, coachowie i mentorzy współpracujący z Administratorem, do których może Pan/Pani umówić się na wizytę za pośrednictwem Serwisu.

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, które mogą nam coś o Panu/Pani powiedzieć lub które możemy z Panem/Panią powiązać. Dotyczy to np. Pana/Pani imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, numeru telefonu oraz adresu e-mail, numeru rachunku, adresu IP itd.

„Przetwarzanie” rozumiemy jako wszystko, co możemy zrobić z takimi danymi, np. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, organizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie.

Udostępnia nam Pan/Pani swoje dane osobowe, gdy staje się Pan/Pani klientem Serwisu i korzysta z jego stron internetowych, zapisuje się na newsletter, zostawia dane do kontaktu itd.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji umowy, jaka łączy Pana/Panią w momencie akceptacji Regulaminu Serwisu z nami. Ponadto, przetwarzamy Pana/Pani dane także w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci (i) promocji Serwisu i produktów Administratora, (ii) udoskonalania i poprawy jakości naszych usług i produktów, (iii) realizacji naszych procedur wewnętrznych w zakresie archiwizacji i kopii zapasowych.

Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji naszych obowiązków prawnych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w § 3Co robimy z Pana/Pani danymi osobowymi?” poniżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji usług Serwisu, w tym przede wszystkim złożenia Zamówienia i jego realizacji.

Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu realizacji dodatkowego marketingu . Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może ją Pan/Pani w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych opartego na takiej zgodzie przed jej wycofaniem.

§ 2 Rodzaje danych, które zbieramy na Pana/Pani temat i ich źródła

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres i adres IP Pana/Pani komputera lub urządzenia mobilnego, numer telefonu.
 • Dane na temat zachowań i preferencji internetowych, takie jak adres IP Pana/Pani urządzenia mobilnego lub komputera i dane zebrane za pomocą plików Cookies (więcej informacji na ten temat w Polityce Cookies powyżej).

Szczególne kategorii danych osobowych i inne dane

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych odnoszących się do Pana/Pani zdrowia, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych ani politycznych itd. Dane dotyczące Pana/Pani zdrowia przetwarzane są natomiast przez współpracujących z Serwisem psychologów

Ponadto nie przetwarzamy danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.

§ 3 Co robimy z Pana/Pani danymi osobowymi?

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie dla uzasadnionych celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i umożliwieniem Panu/Pani korzystania z niego. Dotyczy to poniższych okoliczności:

 • Świadczenie usług Serwisu – wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu świadczenia usług Serwisu, zapisywania wizyt, realizacji zamówień itd.
 • Udoskonalanie i rozwijanie produktów i usług – analiza tego, w jaki sposób Pan/Pani korzysta z naszych produktów i usług pomaga nam lepiej Pana/Panią zrozumieć i sprawdzić, na których obszarach możemy wprowadzić udoskonalenia. Obejmuje to np. prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników.
 • Marketing produktów i usług: możemy wysyłać do Pana/Pani notyfikacje, wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe z ofertą naszych produktów lub usług, gdy wyrazi Pan/Pani odpowiednią zgodę marketingową. Oferty mogą obejmować treści dopasowane do Pana/Pani obszaru zainteresowań lub zapotrzebowań, ocenionych w oparciu o posiadane przez nas informacje. Może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania ofert w każdej chwili poprzez wycofanie zgody marketingowej po zalogowaniu w Serwisie. Może Pan/Pani także sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w tym celu. Ponadto, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dla celu realizacji marketingu podmiotów trzecich, możemy również wysyłać Panu/Pani treści marketingowe od naszych Partnerów.
 • Realizacja wymogów prawa oraz zapewnianie bezpieczeństwa Serwisu: możemy przetwarzać Pana/Pani dane w celu realizacji naszych obowiązków prawnych oraz zapewniania bezpieczeństwa Serwisu, w tym dla:
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenia gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych),
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, np. w zakresie raportowania lub na żądanie stosownych organów;
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z korzystaniem z Serwisu;
  • obsługi wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Administratora.

§ 4 Komu udostępniamy dane?

Państwa dane osobowe udostępniane są przez Administratora osobom trzecim jedynie w niezbędnym zakresie, np. w celu umawiania wizyt, realizacji zamówienia na produkty lub usługi złożonego za pośrednictwem Serwisu. Odbiorcami danych są firmy kurierskie, a także: operatorzy płatności współpracujący z Serwisem, a także podmioty dostarczające usługi techniczne, takie jak organizacja webinarów dostępnych poprzez Serwis. W każdym przypadku udostępnianie danych odbywa się na postawie stosownych umów powierzenia przetwarzania, zgodnych z RODO. Ponadto, w wypadku zaistnienia takiego obowiązku prawnego, możemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu itd.

We wszystkich takich przypadkach pilnujemy, aby osoby trzecie miały dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania określonych zadań.

Zawsze, gdy udostępniamy Pana/Pani dane osobowe wewnętrznie lub osobom trzecim w innych krajach, stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu ich ochrony. W zakresie udostępniania danych osobowych do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Administrator opiera się na:

Jeśli chce Pan/Pani uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń lub uzyskać ich kopię, prosimy o kontakt.

§ 5 Pana/Pani prawa i sposób, w jaki ich przestrzegamy

Przestrzegamy Pana/Pani praw dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Prawa te obejmują:

 • Prawo do wycofania zgody – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i może ją Pan/Pani w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo dostępu do informacji – ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas, aby otrzymać informacje o tym, jakie Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy, dla jakich celów itd.
 • Prawo do sprostowania danych – jeśli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas o ich sprostowanie. Jeśli udostępnimy dane na Pana/Pani temat osobie trzeciej, a dane te zostaną później sprostowane, powiadomimy o tym również taką osobę trzecią.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – może Pan/Pani wnieść do Administratora, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Może Pan/Pani to zrobić przez Internet lub telefonicznie. Może Pan/Pani również wnieść sprzeciw wobec otrzymywania od nas wiadomości handlowych, w tym wiadomości dopasowanych do Pana/Pani zainteresowań i zapotrzebowań. Podczas Rejestracji, może Pan/Pani określić, czy chce Pan/Pani otrzymywać oferty marketingowe drogą elektroniczną. Jeśli w późniejszym czasie zmieni Pan/Pani zdanie, może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, rezygnując ze subskrypcji.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeśli:
  • uważa Pan/Pani, że dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzamy dane niezgodne z prawem,
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale chce Pan/Pani, abyśmy je zachowali na wypadek roszczeń,
  • sprzeciwił(a) się Pan/Pani przetwarzaniu przez nas Pana/Pani danych ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu, a związku z tym – czy sprzeciw może zostać uznany czy też nie;
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – może zwrócić się Pan/Pani do nas o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli:
  • nie są nam już one potrzebne do celów, dla których dane zostały zebrane,
  • sprzeciwia się Pan/Pani przetwarzaniu przez nas Pana/Pani danych do naszych prawnie uzasadnionych interesów, a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzana danych i sprzeciw ten został uznany, lub w celu przesyłania wiadomości handlowych; w tym ostatnim przypadku zaprzestajemy przetwarzania danych w celach marketingowych.
  • Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem lub przepisy Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymagają, aby Administrator usunął Pana/Pani dane osobowe.
 • Prawo do złożenia skargi – jeśli nie będzie Pan zadowolony/ nie będzie Pani zadowolona ze sposobu, w jaki odpowiedzieliśmy na Pana/Pani prośbę w zakresie praw dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych, ma Pan/Pani prawo złożyć skargę u Administratora. Jeśli nadal nie będzie Pan zadowolony/ nie będzie Pani zadowolona z naszych działań w odpowiedzi na taką skargę, może Pan/Pani przekazać ją inspektorowi ochrony danych Administratora. Może Pan/Pani również złożyć skargę do organu ochrony danych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych – ma Pan/Pani prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały nam dostarczone, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Ma Pan/Pani również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Pana/Pani dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Jeśli chce Pan/Pani wykonać swoje prawa lub wnieść skargę, prosimy o kontakt na adres hello@mewell.pl. Staramy się, jak najszybciej odpowiadać na Pana/Pani pytania. W niektórych przypadkach może to jednak potrwać miesiąc. Jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu, aby zrealizować Pana/Pani wniosek, poinformujemy Pana/Panią ile jeszcze potrzebujemy czasu, a także podamy powody opóźnienia. W niektórych przypadkach możemy odrzucić Pana/Pani wniosek. Jeśli będzie to zgodne z prawem, poinformujemy Pana/Panią w odpowiedni sposób o powodach takiej odmowy.

§ 6 W jaki sposób chronimy Pana/Pani dane osobowe?

Aby chronić Pana/Pani dane, w całej naszej organizacji stosujemy polityki i standardy wewnętrzne. Takie polityki i standardy okresowo aktualizujemy, aby utrzymać ich ciągłą zgodność z przepisami i zmianami na rynku. W szczególności, a także zgodnie z przepisami prawa, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, środki bezpieczeństwa IT itp.), aby zagwarantować poufność i integralność Pana/Pani danych osobowych, a także sposobu ich przetwarzania. Ponadto pracownicy Administratora podlegają zobowiązaniom dotyczącym poufności i nie mogą niezgodnie z prawem ani niepotrzebnie ujawniać Pana/Pani danych osobowych.

§ 7 Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

Możemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, do których początkowo były nam potrzebne, chyba że dłuższy okres przechowywania jest konieczny w związku z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub w celu dochodzenia roszczeń. Po upływie okresu retencji zgodnego z przepisami prawa, dane zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

§ 8 Kontakt z Administratorem

Jeśli chce Pan/Pani dowiedzieć się więcej o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora, a także o sposobie wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych, może Pan/Pani skontaktować się z nami przez hello@mewell.pl.