Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient– osoba fizyczna, która spełnia kryteria określone w definicji z art. 221 Kodeksu Cywilnego, tzn. jest konsumentem. Zgodnie z tą definicją za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Konsultacja – spotkanie ze specjalistą współpracującym z MeWell, odbywające się online lub osobiście w poradni.
  3. Konto – przestrzeń w Serwisie Internetowym zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu Rejestracji.
  4. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  5. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mewell.pl.
  6. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Serwisie Internetowym poprzez podanie stosownych danych i wykonanie sekwencji czynności wskazanych na stronach Serwisu Internetowego.
  7. MeWell – MeWell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Hubnera 1/206, 01-756 Warszawa, NIP: 5252929726, REGON: 523537301, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001000099, kapitał zakładowy 5.000 zł, (do 01.11.2022r: Sylwia Miller prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MeWell by Sylwia Miller (adres Rydygiera 13/105, 01-793 Warszawa), posiadającą nr NIP 8381803331, REGON 361189584) podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. Serwis Internetowy lub Serwis– strona internetowa dostępna pod adresem www.mewell.pl oraz jej podstrony, za pośrednictwem której Klient może w szczególności umawiać Konsultacje, składać Zamówienia, czytać lub pobierać materiały związane z działalnością MeWell;
  9. Produkt– rzecz lub usługa prezentowana w Serwisie Internetowym, którą Klient może nabyć poprzez Serwis Internetowy.
  10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy MeWell a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Serwisu internetowego;
  11. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  13. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: mewell.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Serwis Internetowy, działający pod adresem: mewell.pl, prowadzony przez MeWell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Hubnera 1/206, 01-756 Warszawa, NIP: 5252929726, REGON: 523537301, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001000099, kapitał zakładowy 5.000 zł, (do 01.11.2022r prowadzony przez: Sylwia Miller prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MeWell by Sylwia Miller (adres Rydygiera 13/105, 01-793 Warszawa), posiadającą nr NIP 8381803331, REGON 361189584).
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu Internetowego;
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu Internetowego;
   3. zasady umawiania konsultacji w ramach Serwisu Internetowego oraz płatności za konsultacje;
   4. zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego.
  4. Oferta Serwisu Internetowego kierowana jest do kupujących będących Klientami.
  5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
    1. komputer z dostępem do Internetu,
    2. dostęp do poczty elektronicznej,
    3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 88.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 90 lub nowszej,
    4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, MeWell zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 1. Zasady korzystania ze Serwisu Internetowego
  1. W każdym przypadku przed skorzystaniem z usług zaoferowanych w Serwisie Internetowym Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz z informacjami o prawie odstąpienia od umowy (podsumowanie tych informacji dostępne w Załączniku nr 1 do Regulaminu), a następnie potwierdzić ten fakt i zaakceptować postanowienia Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem dokonania zakupów w Serwisie. Akceptacji zapisów w Regulaminie Klient dokonuje na etapie rejestracji konta użytkownika w Serwisie Internetowym, podczas umawiania konsultacji lub podczas składania Zamówienia. Klient powinien zawsze aktualizować swoje dane w razie ich zmiany przed złożeniem Zamówienia.
  2. Ceny Produktów oraz ceny Konsultacji znajdujących się w ofercie Serwisu Internetowego mogą ulegać zmianie. Cena podana przy każdym Produkcie/przy każdej Konsultacji jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, tzn. jakakolwiek zmiana cen Produktów nie będzie dotyczyć Zamówień/Konsultacji przyjętych do realizacji, zarówno już opłaconych, jak i jeszcze nieopłaconych.
  3. Klient zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Złożenie Zamówienia oraz umówienie Konsultacji w Serwisie Internetowym możliwe jest zarówno bez zakładania Konta, jak i po Rejestracji i założeniu Konta.
  5. Klient uzyskuje dostęp do Konta po Rejestracji.
  6. W ramach Rejestracji Klient podaje wskazane w formularzu dane oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Klient zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  7. W celu aktywacji Konta MeWell wyśle na podany przez Klienta przy Rejestracji adres e-mail wiadomość, która zawierać będzie link aktywacyjny do Konta. Kliknięcie przez Klienta linku aktywacyjnego powoduje umożliwienie mu dostępu do Konta.
  8. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy MeWell a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
  9. Klient może w każdym czasie zwrócić się do MeWell z poleceniem usunięcia jego Konta. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres: hello@mewell.pl, z podaniem danych identyfikujących niezbędnych do usunięcia konta oraz sformułowaniem żądania w tym zakresie. Nie ma potrzeby podawania przyczyny żądania.
 1. Procedura umawiania Konsultacji
  1. W celu umówienia konsultacji ze specjalistą współpracującym z MeWell należy kliknąć pole „Umów wizytę”.
  2. W kolejnych krokach Klient wybiera konkretną usługę, specjalistę, termin i godzinę, a także wpisuje podstawowe dane osobowe. Umawianie wizyt wspierane jest przez oprogramowanie gabinetowe Medfile EDM.
  3. Po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu wprowadzonych informacji Klient ma możliwość dokonania zmian lub przejścia do płatności za Konsultację.
  4. Płatność realizowana jest przez zewnętrznego dostawcę – PayU, zgodnie z regulaminem jego usług i polityką prywatności.
  5. Rezerwacja wizyty zostaje potwierdzona stosownym komunikatem w Serwisie Internetowym oraz wiadomością email wysłaną z Medfile na adres Klienta wpisany przy umawianiu Konsultacji.
  6. Odwołanie lub zmiana terminu sesji możliwa jest najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia roboczego.
  7. W przypadku, gdy Klient odwoła sesję w wyznaczonym czasie, otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na konto, z którego dokonywana była płatność.
  8. Jeżeli Klient nie odwoła spotkania w wyznaczonym czasie, bądź nie stawi się na umówionym spotkaniu, koszt spotkania nie będzie zwrócony.
  9. Płatność za wizytę odbywa się na 24h przed wizytą. W przypadku niedokonania wpłaty Poradnia zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.
  10. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na kontakt telefoniczny i  SMS w celu potwierdzenia wizyty.
 1. Newsletter
  1. Każda osoba odwiedzająca Serwis Internetowy ma możliwość zapisania się na otrzymywanie cyklicznych materiałów w formie elektronicznej, poświęconych tematyce związanej z Serwisem (newsletter).
  2. Zapisanie się na newsletter nie wymaga posiadania Konta w Serwisie.
  3. W celu dokonania subskrypcji newslettera należy w stosownym miejscu w Serwisie wpisać swoje imię oraz adres email, a następnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletter poprzez zaznaczenie stosownego okienka i kliknięcie „Wyślij”.
  4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera i podanie w tym celu danych, o których mowa w pkt 3 powyżej równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdyż w taki sposób dostarczany jest subskrybentom newsletter.
  5. W każdym czasie istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera. W tym celu należy kliknąć w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości email zawierającej newsletter i postępować zgodnie z instrukcjami.
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego należy wejść na stronę internetową Serwisu, dokonać wyboru Produktu , który Klient chce nabyć, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów dokonywany jest poprzez ich dodanie do „koszyka”.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ilości i rodzajów wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu.
  5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia (nabywanych Produktów),
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu, czasu i adresu dostawy,
   5. wybranego rodzaju potwierdzenia sprzedaży,
   6. danych podanych przez Klienta oraz danych MeWell.
  6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Złożenie przez Klienta w powyższy sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze MeWell Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą w tytule nazwę Serwisu Internetowego oraz nr Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. E-mail z potwierdzeniem Zamówienia będzie obejmował: listę zamówionych Produktów, cenę, wybrany rodzaj płatności, koszty, sposób i adres dostawy, kopię Regulaminu i informację o prawie odstąpienia od umowy.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz treści niniejszego Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  11. W przypadku, gdy wystąpią trudności z realizacją Zamówienia całościowo lub częściowo, MeWell skontaktuje się niezwłocznie z Klientem, poprzez e-mail lub telefonicznie, w celu określenia terminu realizacji zamówienia lub zwrotu wpłat za niezrealizowane Zamówienie.
 1. Dostawa
  1. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku Produktów będących usługami, np. dostęp do webinarium, dostawa dobywa się drogą elektroniczną – na adres email Klienta.
  2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się sposobami i zgodnie z cenami określonymi w zakładce „Dostawa” (mewell.pl/dostawa). . Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji Zamówienia, tzn. czas od momentu złożenia Zamówienia do momentu dostarczenia paczki zawierającej zamówione Produkty do przewoźnika wybranego przez Klienta, wynosi maksymalnie 48 godzin.
 1. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Produktów/Konsultacji podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1. szybkim przelewem, BLIK lub kartą kredytową za pośrednictwem PayU.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klient dokonujący zakupów w Serwisie Internetowym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając MeWell stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Produktu /Produktów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie przysługuje Klientowi w Produktów będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MeWell.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta). Za każdym razem przed możliwością nabycia takiego Produktu Klient zostanie poinformowany o tym, iż w jego przypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Produktami, o których mowa, są w szczególności dostępy do webinarów i szkoleń, w przypadku których natychmiast po nabycie następuje dostarczenie Klientowi unikalnych danych dostępowych na podany przez niego adres email.
  3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od Klienta złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym ust. 1. Klient może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
   1. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy MeWell;
   2. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail MeWell: hello@mewell.pl.
  4. Klient może w celu odstąpienia od umowy skorzystać ze wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie Serwisu Internetowego (mewell.pl, zakładka „Prawo do odstąpienia od umowy” ). Link do dokumentu dostępny jest w stopce Serwisu Internetowego.
  5. W odpowiedzi na wiadomość Klienta odstępującego od umowy, MeWell prześle na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. MeWell zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy oferowany przez MeWell sposób dostawy, MeWell nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. MeWell dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt, w zakresie którego odstępuje od umowy, do MeWell niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem.
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  10. Zwracany towar należy odesłać na adres:
   MeWell
   Zygmunta Hubnera 1 lok. 206
   01-756 Warszawa
   z dopiskiem: „ ZWROT MeWell”
  11. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki ze zwracanym Produktem/Produktami.
 1. Reklamacje dotyczące Produktów
  1. MeWell ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu wobec MeWell z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt będący rzeczą ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  2. Klient w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Produktu będącego rzeczą ma prawo zażądać od MeWell z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej obniżenia ceny Produktu , a w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że MeWell niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad.
  3. MeWell może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta usunięcia wady, jeżeli usunięcie wad Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałby nadmiernych kosztów.
  4. MeWell może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę wadliwego Produktu .
  5. Aby złożyć reklamację należy skontaktować się ze MeWell za opcji reklamacji dostępnej w Koncie. Należy wybrać Zamówienie i reklamowane Produkty , a następnie postępować wg instrukcji wskazywanych w Koncie w ramach procedury reklamacyjnej.
  6. Po zgłoszeniu reklamacji poprzez Konto należy przesłać reklamowany Produkt na adres MeWell, tj. Zygmunta Hubnera 1 lok. 206, 01-756 Warszawa
  7. MeWell weryfikuje zasadność reklamacji i w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego Produktu informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, MeWell ustala z Klientem czy zakupiony Produkt zostanie odesłany do Klienta czy też zostanie zutylizowany.
  9. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady Produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
  10. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  12. Klient ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Serwis Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu i stron internetowych Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie w formie email pod adresem hello@mewell.pl.
  3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres email/do korespondencji, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego. W reklamacji Klient powinien ponadto opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  4. MeWell rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.
  5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, MeWell zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 1. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Serwisu, Umową Sprzedaży i usługami świadczonymi przez MeWell rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne
 1. Ochrona danych osobowych.
  1. MeWell przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z opracowaną przez siebie polityką prywatności („Polityka Prywatności”). Polityka Prywatności dostępna jest na stronie Serwisu Internetowego, w zakładce „Polityka Prywatności”. Klient powinien zapoznać się z treścią ww. Polityki przed dokonaniem rejestracji w Serwisie Internetowym oraz składaniem Zamówień.
 1. Zmiany Regulaminu.
  1. W przypadku zmian niniejszego Regulaminu Klienci zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. MeWell zamieści także informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu Internetowego. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu Internetowego oraz przesłanie go Klientom w formie e-mail. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MeWell, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
  2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Serwisu Internetowego, Klient zostanie poproszony o akceptację zmienionego Regulaminu.
   W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Serwisie Internetowym nie są możliwe.
  3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
  4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2021 roku.
  5. Aktualizacja regulaminu: 01.11.2022 r.

Załączniki:

 1. Informacje o prawie odstąpienia od umowy.
 2. Wzór odstąpienia od umowy (zwrot Produktu ).